Behandling av personuppgifter

När du söker bostad hos Åselehus, hyr eller har hyrt lägenhet/pplats/garage/carport av oss, har
borgensförbindelse eller liknande typ av avtal med oss eller är en samarbetspartner –
behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, General
Data Protection Regulation, 2016/679).
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som
utförs, är Stiftelsen Åselehus, Vasagatan 5, 919 32 Åsele, org nr 896100-0794.
Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att
dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har
godkänt det, om vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan
vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.
Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

Bostadssökande eller hyresgäst

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Åselehus registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande, antingen
via blanketten Sökande bostadslägenhet eller via vår hemsida, när du får ett
lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats/garage/carport.
Detsamma gäller om du skriver under borgensförbindelse eller liknande avtal för hyresgästs
räkning. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och
information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.
När du står som sökande samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera
din ansökan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar
som sökande kan du begära att vi rensar bort och raderar dina uppgifter.
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver
vi tex uppgifter om din ekonomi, din anställning, hur du skött tidigare boenden och
hyresinbetalningar samt ev. uppgifter om förvaltare/god man. Det innebär att vi gör en
kreditupplysning, behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner
du lämnar till oss.
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna
fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under
hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och
hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt
anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena
eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina
personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det
kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som
tillhandahåller bredband eller el, eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också
ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs
till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men
vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter. Uppgifter om dig som finns i vårt
bokföringsmaterial, tex betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.
Om du skickar e-post eller brev till Åselehus, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra
arkiv.

Samarbetspartners

Vem omfattas?

Dataskyddslagstiftningen är inte tillämplig om informationen avser en grupp av individer eller
en organisation. Juridiska personer (till exempel aktiebolag) omfattas inte av definitionen av
personuppgifter. Däremot en enskild firma/enskild näringsidkare likställs med en fysisk
person och omfattas därmed. Observera också att det inte bara är privatpersoner som omfattas
av lagstiftningen utan även personer i deras roll som till exempel näringsidkare,
kontaktpersoner för ett företag eller yrkesutövare.

Hur fungerar det rent praktiskt

Representerar du ett företag (leverantör/ entreprenör) när vi inleder ett samarbete behöver vi
behandla ett flertal uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. namn, kontaktuppgifter och annat
som underlättar eller reglerar vårt samarbete genom avtal. Om ditt företag är en enskild firma
kan det vara svårt att dra gränsen mellan personuppgifter och de uppgifter som är kopplade till
bolaget. Om det är nödvändigt för vårt samarbete frågar vi efter referenser, uppgifter om din
ekonomi eller om din anställning. Det kan innebära att vi gör kreditupplysning, hämtar
uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg,
andra intyg eller uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk
t.ex. under en garantitid. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av
dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla i kontakterna med en underentreprenör eller annan
samarbetspartner när det är nödvändigt för att få projektet/ entreprenaden att fortlöpa som
planerat.
Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om
uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Registerutdrag eller begäran om rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter som
finns om dig. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt
namn och personnummer. Du kan även begära rättelse av personuppgifter. Begäran om
personuppgifter eller rättelse skickas till Stiftelsen Åselehus, Vasagatan 5, 919 32 Åsele eller
via e-post: stiftelsen@aselehus.asele.se. Uppgifterna lämnas bara ut mot uppvisande av giltig
legitimation.

© Copyright - Åselehus
Skip to content